V posledních týdnech a měsících se čím dál více objevují články o tom, jak jsou moderní topidla neekologická a varují současné i budoucí majitele lokálních topidel před omezením a zákazy.

Pojďme se tedy podívat, jak ve skutečnosti je.

PŘEDNĚ KAMNA ANI KRBY NIKDO NEZAKAZUJE A ANI SE K TOMU NECHYSTÁ!

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit skutečnost, že nikdo nechce a nebude zakazovat či omezovat správně
fungující kamna či krby. Respektují-li jejich výrobci současné přísné účinnostní a emisní limity a topí-li v nich jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, pak je třeba zdůraznit, že jde o zdroje:

 ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost, vysoká účinnost kamen)
 ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný zdroj energie, minimální
uhlíková stopa)
 nezávislé (fungují nezávisle na dodávce el. energie a dalších sítí)
 zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo, přítomnost živého ohně,
generátor záporných iontů)
 s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie (minimální energetická náročnost na
výrobu a dopravu energie k místu spotřeby)
 estetické (významný středobod interiéru)

 

Jak je to se spalováním dřevní biomasy
Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Existuje mnoho druhů biomasy, ale nás bude zajímat výhradně
kusové dřevo. O jeho obnovování se stará sama příroda, kvůli udržení harmonie mezi čerpáním a
růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou nových stromů a péčí o ně. Dřevo je ta nejúžasnější
energetická „baterie“ na světě a pokud je dobře uskladněno, je i po staletích schopno uvolnit energii,
kterou do ní slunce, voda a vzduch uložily. Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro
vytápění označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně pomalu, je velmi moudré
využívat tuto dlouhé roky ukládanou energii co nejefektivněji. Moderní topidla to umí. Energii
uvolněnou v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, kachloví…) a postupně předají do vytápěného
prostoru. Současná kamna a krby jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a smysluplně využívají dřevní
biomasu.

Samotné spalování dřeva je poměrně složitý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Zásadní roli hraje
kvalita paliva, hlavně jeho vlhkost, konstrukce spalovací komory, způsob a množství přiváděného
vzduchu. I to nejdokonalejší spalování dřevní biomasy produkuje vedle tepelné energie i další plynné
složky a pevné částice. Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách znečisťujících ovzduší. Čím
kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je procento produkce nežádoucích znečisťujících látek. Mezní
hodnoty přítomnosti těchto látek v procesu hoření udávají tzv. emisní limity a zdůrazňována bývá
hlavně přítomnost prachových částic a oxidu uhličitého. Lokální topidla spalující biomasu jsou přitom
CO2 neutrální. Při spalování dřeva se do atmosféry uvolňuje jen takové množství CO2, kolik z ní stromy
při svém růstu získávaly. A jak je to s mikroprachem? Podle rakouských měření uvolní během jediné
silvestrovské noci zábavní pyrotechnika větší množství mikroprachu a emisí obecně než všechna
kachlová kamna v zemi za celý rok. Růst nové biomasy (stromy, tráva, keře…) navíc mikroprachové
částice zásadně eliminuje.

JAK JE TO S KRBOVÝMI KAMNY, KRBOVÝMI ČI KAMNOVÝMI VLOŽKAMI, KACHLOVÝMI/OMÍTANÝMI KAMNY NEBO SPORÁKY?

Pro správné pochopení problematiky limitů a jejich konkrétních hodnot, vztahujících se k jednotlivým typům topidel, je třeba rozlišit dvě základní kategorie:

Topidla průmyslově vyráběná jsou topidla, která byla navržena pro průmyslovou sériovou výrobu. Jednotlivé prototypy prošly zkušebnou, parametry včetně emisních limitů zde byly změřeny a informuje o nich energetický štítek. Pokud splňují limity dle nařízení EU, které stanoví požadavky na

„ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva“ (2015/1185), lze tyto zdroje bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů daných výrobcem v České republice instalovat a používat.

Kachlová/omítaná kamna individuálně stavěná jsou topidla, která staví podle svého originálního projektu kamnář. Nelze je jednoduše přenést do zkušebny, měřit a unifikovat. Proto musí být postavena tak, aby byla celá spalinová cesta v souladu s dimenzovacím protokolem, spočítaným metodou, kterou detailně popisuje norma ČSN EN 15544. Takové topidlo pak splňuje předepsané limitní hodnoty, které lze v rámci stejné kategorie topidel směle srovnat s požadavky na „ekodesign“. Výstupy výpočtu dle ČSN EN 15544 slouží zároveň jako podklad pro tvorbu energetického štítku individuálně stavěného topidla, technického listu, zprávy pro kominíka apod. I tyto zdroje tedy lze bez jakýchkoli omezení při dodržení pokynů daných výrobcem v České republice instalovat a používat.

Kamnáři sdružení v oborové organizaci Cech kamnářů ČR ( www.cechkamnaru.cz ) již řadu let běžně nabízejí i u staveb tradičních kuchyňských kachlových sporáků moderní nízkoemisní ohniště. Nový konstrukční princip spalovací komory, podobný více kamnovému ohništi, zde umocňuje topnou funkci (vyšší spalovací teploty, více energie pro akumulační masu) a posunuje i toto tradiční kuchyňské topidlo do kategorie ekonomických a ekologických zdrojů. Energetické i emisní parametry individuálně

stavěných kamnářských konstrukcí byly ostatně nedávno ověřovány v certifikované laboratoři při Vysoké škole báňské v Ostravě. Měření bezezbytku potvrdila, že současná kamnářská díla splňují aktuální i plánované emisní a účinnostní limity, nezatěžují životní prostředí a právem patří do 21. století. Životnímu prostředí naopak škodí taková topidla, která neodpovídají výše uvedeným normám (neprošla zkušebnou nebo nejsou postavena podle normy ČSN EN 15544), uživatel v nich netopí v souladu s návodem nebo používá nevhodné palivo. Házet všechna topidla na dřevo do jednoho pytle je stejné jako porovnávat provoz nejnovějšího benzínového motoru s motorem s vyříznutým katalyzátorem, ve kterém majitel spaluje použitý olej z fritézy.

Až vám bude zase někdo tvrdit, že jsou všechna kamnářská díla zdraví škodlivá, že poškozují přírodu, že je čeká zákaz používání a nahradí je plyn s elektřinou, tak ho neposlouchejte a vydejte se pro ověřené informace a odborné rady k těm, kteří věcem rozumí. Za všechny alespoň tři tipy:

 

 

Autor textu: Mgr. Libor Soukup, Prezident Cechu kamnářů ČR